ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕДИУМСКАТА СОПСТВЕНОСТ

Извештај-за-медиумска-сопственост

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕДИУМСКАТА СОПСТВЕНОСТ

Во овој извештај се претставени податоците за сопствениците на радиодифузерите и на издавачите на печатените медиуми во јуни 2020 година. Извештајот се состои од два дела. Првиот се однесува на радиодифузерите, додека податоците за сопственоста на издавачите на печатени медиуми се прикажани во вториот дел од извештајот.

Автори: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Издавач: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2020
Формат: PDF

Повеќеs: