ПОДАТОЦИ ЗА ДОСЕГОТ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ И ЗА УДЕЛОТ ВО ВКУПНАТА ГЛЕДАНОСТ НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ СТАНИЦИ, ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ПОДАТОЦИ ЗА ДОСЕГОТ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ И ЗА УДЕЛОТ ВО ВКУПНАТА ГЛЕДАНОСТ НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ СТАНИЦИ, ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Оваа анкета нуди податоци за досегот на радијата и вкупната гледаност на телевизиите. Во анкетата се користи полу-структуриран прашалник изработен во соработка со Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Вкупниот примерок го сочинуваат 9.610 испитаници и истиот е репрезентативен на ниво на РС Македонија според регион, пол, возраст и националност.

Автори: Индаго
Издавач: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2021
Формат: PDF

Повеќеs: