РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ ВО МАКЕДОНИЈА

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ ВО МАКЕДОНИЈА

Целта на оваа Студија е да се утврдат состојбите на регионалниот и на локалниот телевизиски пазар и, врз основа на сознанијата добиени за нив, да се дадат препораки за надминување на пречките за развој и за создавање услови за одржливи модели на финансирање на регионалните и локалните телевизиски станици.

Автори: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Издавач: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2018
Формат: PDF

Повеќеs: