How-much-does-the-local-media-contribute-in-community-dialogue

Колку локалните медиуми придонесуваат за дијалогот во заедницата? Дали локалните медиуми се доволно инклузивни?

Од заедничка перспектива, улогата на платформите за комуникација и дијалог се смета како инструмент за зајакнување на соработката и помирувањето. Уште поважно, тој се користи како инструмент за постигнување клима на меѓукултурна толеранција и меѓусебно разбирање. Меѓутоа, во локалниот контекст, традиционалните и патријархалните комуникациски модели сè уште доминираат во дискурсот на Kосовското општество – модели […]

Колку локалните медиуми придонесуваат за дијалогот во заедницата? Дали локалните медиуми се доволно инклузивни? Read More »