Redakcijski menadžment i organizacija u digitalnom okruženju

Технолошки решенија и нови форми на известување

Медиумските куќи повеќе не можат да се потпрат на традиционалните и добро воспоставени медиумски практики. Потребна е постојана иновација, односно култура на иновативност во редакцијата, со разбирање на публиката, на пазарот и на новите технологии. Големата популарност на видеосодржините на социјалните мрежи, ги помести границите на она што го подразбираме под видеосодржина. Денес, речиси секоја […]

Технолошки решенија и нови форми на известување Read More »