Автор

Феѓа Куленовиќ е информатички и комуникациски експерт, кој се занимава со истражување и практика во областa на науката за податоците, информациската наука, управувањето со знаењето и комуникациите, со посебен фокус на онлајн комуникациитe и јавното презентирање. Соработува, како консултант, со многу владини тела, со невладини организации и со деловиот сектор во Босна и Херцеговина, но и во регионот. Во неговата работа, посебен фокус е ставен на користењето на веб-аналитиката и податоците во медиумите. Тој е виш асистент на Катедрата за информациски науки на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Сараево, за предметите од областа на информациските науки.

 1