Autor/e

Fegja Kulenoviqi është një ekspert infromacioni dhe komunikimi i cili merret me hulumtim dhe praktikë në fushën e shkencave të të dhënave, shkencave të informacionit, menaxhimit të njohurive dhe komunikimit me përqendrim të veçantë mbi komunikim në rrjet dhe prezantim publik. Ai bashkëpunon si konsulent me shumë organe qeveritare, organizata joqeveritare dhe me sektorin e biznesit në Bosnjë dhe Hercegovinë, por edhe në rajon. Një fokus i veçantë i punës së tij është përdorimi i ueb analitikës dhe të dhënave në media. Ai është asistent i lartë në Departamentin e Shkencave të Informacionit në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Sarajevës për lëndët në fushën e shkencave të informacionit.

Numri i artikujve: 1