Слободен пристап до информации од јавен карактер на Западен Балкан во 2020 година

Слободен-пристап-до-информации-од-јавен-карактер-на-Западен-Балкан-во-2020-година

Слободен пристап до информации од јавен карактер на Западен Балкан во 2020 година

Овој извештај ги презентира заклучоците за транспарентноста и одговорноста на владите на земјите од Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Северна Македонија и Србија, и избраните институции од регионот ги рангира на скалата од најдобри до најлоши практики, во однос на овозможувањето на слободен пристап до информациите, со фокус на одговорите што новинарите ги добиле од тие институции.
Автори: Šenđul Osmani Lodža
Јазик: MAK
Година на објавување: 2021
Формат: PDF

Повеќеs: