Autor/e

Milosh Katiq është një gazetar hulumtues me shumë çmime dhe një ekspert në forenzikën financiare nga Serbia me dhjetë vjet përvojë në media. Ai është i specializuar në fushën e gazetarisë hulumtuese, zhvillimit të biznesit, menaxhimit financiar, AML/TF, si dhe në fushën e forenzikës digijtale dhe financiare. Ai gjithashtu punon si konsulent për zhvillimin e biznesit dhe financave. 

Numri i artikujve: 0