How-much-does-the-local-media-contribute-in-community-dialogue

Sa kontribuon media lokale në dialogun në komunitet? A janë mediat lokale mjaftueshmërisht gjithëpërfshirëse?

Nga perspektiva e përbashkët, roli i platformave të komunikimit dhe dialogut perceptohet si instrument për rritjen e bashkëpunimit dhe pajtimit. Më e rëndësishmja, ky komunikim përdoret si instrument për arritjen e një klime tolerance ndërkulturore dhe mirëkuptimi të ndërsjellë. Gjithsesi, në kontekstin vendor, në debatin e shoqërisë kosovare mbizotërojnë ende modelet tradicionale dhe patriarkale të […]

Sa kontribuon media lokale në dialogun në komunitet? A janë mediat lokale mjaftueshmërisht gjithëpërfshirëse? Read More »