Politikat e përgjegjshme gjinore dhe mediat rinore

Përfaqësimi i femrave në përmbajtjet mediatike, sipas hulumtimeve në të gjitha vendet e rajonit, është dukshëm më i ulët në raport me meshkujt, dhe kjo vërehet veçanërisht në përqindjen e ekspertëve të cituar, bashkëbiseduesve apo komentuesve të pranishëm për tema të ndryshme, siç tregohet nga një përmbledhje e literaturës “Gjinia dhe media“, botuar me mbështetjen […]

Politikat e përgjegjshme gjinore dhe mediat rinore Read More »