Autor/e

Davor është menaxher i programit të Thomson-it për Evropën qendrore dhe Evropën juglindore. Ai është aktivisht i përfshirë në hartimin, drejtimin dhe mbikëqyrjen e programeve në këtë rajon. Ai ka përvojë të gjerë në zhvillimin e mediave dhe mbështet zhvillimin e kapaciteteve mediatike, funksionimin dhe inovacionet digjitale, prodhimin e përmbajtjes dhe diversifikimin e të ardhurave. Davor gjithashtu merr pjesë në komunikimin me komunitetin e zhvillimit të medias, duke përfshirë donatorët, organizatat e zhvillimit të medias, startup-et dhe aktorët e teknologjisë. Ai ka doktoraturë në media dhe komunikim dhe është gjithashtu një studiues jorezident në Qendrën për mediat, të dhënat dhe shoqërinë e Universitetit të Evropës Qendrore në Budapest.

Numri i artikujve: 1