Autor/e

Dejan Oblaku është asistent mësimdhënës dhe kërkimor në Departamentin e Gazetarisë dhe Prodhimit Mediatik të Universitetit të Zagrebit. Ai është doktorant në Departamentin e Shkencave të Informacionit dhe Komunikimit në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Sociale të Universitetit të Zagrebit. Interesat e tij kërkimore janë inovacione në tregimin multimedial me theks në formatet e reja si infografika dhe animacioni në gazetari. Ka mbi 10 vjet përvojë pune në media dhe në edukimin e studentëve dhe profesionistëve të medias. Ka ofruar trajnime dhe seminare të gazetarisë multimediale dhe konvergjente në Kroaci, Serbi, Mal të Zi dhe Shqipëri, duke punuar në projektet e OSBE-së dhe Internews. Gjithashtu, është projektues i pavarur i lëvizjes dhe redaktor video.

Numri i artikujve: 1