Autor/e

Petra Kovaçeviq është asistente mësimore dhe kërkimore në Departamentin e Gazetarisë dhe Prodhimit Mediatik, Universiteti i Zagrebit, dhe anëtare e ekipit në projektin kërkimor ” Journalism Research Lab/Laboratori i Kërkimit të Gazetarisë”, financuar nga Fondacioni Kroat i Shkencës. Ajo është studente doktorature në Shkollën e Gazetarisë, Medias dhe Kulturës në Universitetin e Cardiff-it, ku studion gazetarinë e bazuar te zgjidhjet në BBC. Interesat e saj kërkimore përfshijnë praktikat e reja gazetareske, të tilla si gazetaria konstruktive dhe gazetaria e zgjidhjeve, kultura e eksperimenteve në redaksi, teknikat inovative dhe ndërvepruese të tregimit gazetaresk, përmbajtja gazetareske e synuar për audiencën e re, me përqendrim të veçantë në prodhimin televiziv dhe video prodhimin. Petra jep mësime mbi modulet që lidhen me televizionin, videon dhe prodhimin multimedial. Ajo është gjithashtu një gazetare dhe producente e pavarur, dhe një trajnere e certifikuar e gazetarisë mobile.

Numri i artikujve: 1