Pakoja Online media essentials

Përmirësoni median tuaj me tri pako shabllonesh që mund t’i shkarkoni, përshtatni dhe përdorni plotësisht falas.

Përmirësoni mbrojtjen e të dhënave, sigurinë dixhitale dhe standardet bazë të mediave në internet – me shabllone të thjeshtë të disponueshëm në të gjitha gjuhët dhe skriptet lokale.

Përdorni këto dokumente për t’u siguruar që media juaj të ketë të zbatuara standardet bazë ligjore, teknike dhe ato të sigurisë.*

Privatësia e të dhënave

Mbrojtja e privatësisë së të dhënave të audiencës, abonentëve, klientëve ose punonjësve është kritike për çdo medium.

Shikoni  këshillat dhe shkarkoni formularët për dy dokumente të rëndësishme që do t’ju ndihmojnë ta rregulloni këtë fushë të rëndësishme në përputhje me ligjin, të shmangni komprometimin e të dhënave ose ndëshkimet e mundshme.

Politika e privatësisë

Shkarkoni dhe personalizoni këtë shabllon për të siguruar që të gjitha aktivitetet e mbledhjes së të dhënave në median tuaj të rregullohen me ligj.

Të dhënat e aktiviteteve të përpunimit të të dhënave personale

Merrni një pasqyrë të qartë të aktiviteteve dhe përgjegjësive në lidhje me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave në median tuaj me këtë shabllon.

Siguria digjitale e organizatës

Siguria digjitale është e një rëndësie kyçe për çdo organizatë, veçanërisht organet mediatike, pasi ato trajtojnë informacione të ndjeshme.

Prandaj, konsiderohet praktikë e mirë të kesh dokumente të brendshme që përmbajnë politika dhe procedura të ndryshme organizative, të tilla si një politikë fjalëkalimi, një politikë emaili dhe llogarie, një plan sigurie, si dhe një dokument për vlerësimin e rrezikut.

Politika e fjalëkalimit

Shkarkoni dhe përdorni këtë shabllon për të shmangur rreziqet e rrjedhjes, keqpërdorimit ose humbjes së llogarive tuaja në internet.

Politika e postës elektronike dhe e llogarisë

Siguroni përdorimin dhe menaxhimin e emailit profesional dhe llogarive të lidhura në median tuaj me këtë shabllon politikash.

Plani i sigurisë

Zhvilloni procedura në rastin e një incidenti të sigurisë dixhitale dhe mësoni se si t’i parandaloni ato me këtë shabllon.

Vlerësimi i rrezikut

Merrni një pasqyrë më të mirë në burimet teknike dhe infrastrukturën e medias suaj, rreziqet dhe kërcënimet e mundshme, si dhe dobësitë.

Standardet e mediave online

Zhvillimi i një ekosistemi të ri mediatik që filloi me ngritjen e mjediseve dixhitale ka ndryshuar shumë peizazhin tradicional të mediave, i cili ishte një sistem komunikimi njëkahësh.

Legjislacioni i mediave në ditët e sotme nuk është në gjendje të ndjekë këto zhvillime dhe rregullat etike janë të një rëndësie të madhe, veçanërisht në mjedisin online që është gjithnjë në ndryshim.

Impresumi

Prezantoni besueshmërinë, përgjegjshmërinë dhe transparencën bazë për median tuaj me këtë shabllon për përshtypje.

Procedurat për publikimin e përmbajtjes mediatike (kreditë)

Shkarkoni dhe përdorni këto udhëzime të shkurtra për të kredituar në mënyrë të qartë dhe transparente përmbajtjen në portalin tuaj të internetit të medias.

Udhëzime për modifikimin transparent të përmbajtjes mediatike

Përdorni këto udhëzime për të siguruar që media juaj po trajton në mënyrë transparente modifikimin ose tërheqjen e përmbajtjes në internet në portalin tuaj të internetit.

*Shabllonet e disponueshëm janë shembuj të mirë praktikë se si duhet të rregullohet një fushë e caktuar. Shabllonet mund të shkarkohen, modifikohen dhe përdoren për të hartuar dokumente, politika dhe procedura për organet mediatike. Fondacioni Thomson nuk është përgjegjës për modifikimet e bëra në shabllone dhe as për zbatimin e tyre në praktikë.

Pakoja Online media essentials është hartuar në kuadër të projektit Media for All, financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe zbatuar nga British Council, Fondacioni Thomson, BIRN dhe INTRAC.