Shkrim-leximi mediatik nё Maqedoni: PЁRPJEKJE PЁR IMPLEMENTIM NЁ ARSIMIN FILLOR

Shkrim-leximi mediatik nё Maqedoni: PЁRPJEKJE PЁR IMPLEMENTIM NЁ ARSIMIN FILLOR

Shkrim-leximi mediatik nё Maqedoni: PЁRPJEKJE PЁR IMPLEMENTIM NЁ ARSIMIN FILLOR

Qëllimi i këtij hulumtimi është të konstatohet gjendja në implementimin e shkrim-leximit mediatik në arsimin fillor në Maqedoni. Në analizën definohen arsimi mediatik si proces dhe shkrim-leximi mediatik si rezultat i atij procesi. Shpjegohet koncepti i edukimit mediatik sipas standardeve dhe dokumenteve ndërkombëtare dhe evropiane, modelet e ndryshme të praktikumit të edukimit mediatik, ndërsa në mënyrë të posaçme është analizuar modeli slloven i edukimit mediatik.

Autorët: Vesna Shopar, Aleksandra Temenugova, Monika Aksentievska
Botuesi: School for Journalism and Public Relations
Gjuhe: Albanian
Viti i botimit: 2018
Formati: PDF