Posvećeno mentorstvo: Šta smo naučili kroz implementaciju Medijskog akseleratora na Zapadnom Balkanu?

min za čitanje

Unapređenje poslovnih modela lokalnih medija na Zapadnom Balkanu i testiranje novih izvora prihodovanja u situaciji kada stanje medijskih sloboda nikada nije bilo lošije, a sami mediji su praktično nevidljivi na medijskim tržištima, deluje kao ‘nemoguća misija’. No, projekat ‘Media for All’ i Thomson Fondacija kao njen ključni partner u domenu poslovne podrške medijima duboko je verovao da postoje načini i modaliteti podrške koji će profesionalnim lokalnim medijima pomoći da se razvijaju.

Lokalni mediji su važan izvor informacija za lokalne zajednice bilo da one žive na Zapadnom Balkanu ili su delom odselile da žive van granica zemlje, i čine brojnu balkansku dijasporu.

Projektni tim nastojao je da smisleno unapredi njihovo digitalno prisustvo, da testira nove poslovne ideje, da unapredi znanja i veštine njihovog profesionalnog osoblja, da unapredi produkciju i kvalitet sadržaja i informacija i – generalno – da te medije učini kompetitivnijim u njihovim lokalnim zajednicama i izgradi ili unapredi odnos poverenja sa njihovom publikom.

Među najvažnijim mehanizmima programske podrške našim medijskim partnerima uz treninge – grupne i individualne, razvojne grantove i online učenje (e-learning), kontinuirano i posvećeno mentorstvo pokazalo se kao jedan od ključnih oslonaca za uspešan rad sa medijima i rezultate koji je podrška ishodila.

Postoji li recept za uspeh?

Ne postoji unikatni recept za uspešan mentorski rad koji bi u drugačijim kontekstima, sa različitim medijima, raznolikim poslovnim idejama, i specifičnom dinamikom odnosa i komunikacije, donosio jednake rezultate i uspeh. Mentorke i mentori, kao i programi sa kojima sarađuju, uvek se prilagođavaju medijima, ili bilo kojim drugim klijentima, sa kojima rade. Moguće je, ipak, nabrojati nekoliko sastojaka te magične mentorske formule uspeha, koja je definisala mentorski rad koordinisan od strane Thomson fondacije.

Jedan od naši mentora u svom Dnevniku osvrće se na lično iskustvo, a ujedno spodelio je i impresije kako je ceo proces tekao.

Kao deo 'Media for All' projekta, Thomson Fondacija vodi Medijski akselerator – regionalni program podrške za razvoj poslovnih ideja sa fokusom na lokalne i manje razvijene medije, odnosno medije čiji su misija, fokus i sadržaju specifični (tzv. niche mediji), poput manjinskih medija, neprofitnih medija, medija koji su profilirani kao istraživački ili su fokusirani na teme poput ekonomije, itd. 

Za mentorski rad na razvoju i testiranju poslovnih ideja ključna je bila faza izgradnje poverenja tokom inicijalna tri meseca podrške, od novembra 2020. do kraja januara 2021. Obzirom na broj medija (59 medijskih kuća), učesnica i učesnika u procesu (preko 100), broj mentorki i mentora (29) i modalitet rada – online zbog restriktivnih mera koje su u tom periodu bile na snazi zbog Covid-19 – bilo je potrebno zaštititi autonomiju procesa i omogućiti da obe strane – sami mediji kao i mentorski pool koj je predstavljao produženu ruku programskog tima projekta – budu što je moguće više posvećene radu.

Nakon evaluacije kvaliteta poslovnih planova, koje je uradio projektni tim, 55 od 59 medija dobilo je finansijsku podršku za njihovu implementaciju putem grantova u periodu mart 2021. – april 2022. Da bi ilustrovali uspeh ovog procesa, i adaptivnost projektnog tima, pomenuću samo da smo inicijalno planirali da radimo sa 36 medija (a radili smo sa 59 ukupno), i da je budžet za investicione grantove sa 750.000 funti povećan na 1,26 miliona funti.

Sa mentorskom podrškom nastavili smo i tokom implementacije poslovnih planova, putem sistema monitoringa napretka medija i ostvarivanja ciljeva iz poslovnih planovi, koji smo razvili zajedno sa grant menadžerkama Britanskog saveta.

Mentorke i mentori

U okviru 'Media for All' projekta Thomson Foundation radi sa 29 profesionalaca – 12 mentorki i 17 mentora. Oni dolaze iz 10 različitih zemalja uključujući, uz Zapadni Balkan, i zemlje Evropske unije. Sa sobom donose raznoliku ekspertizu iz oblasti medijskog razvoja, novinarstva, biznisa, visokog obrazovanja i istraživanja.  Uparivanje mentorki i mentora sa medijskim timovima u obzir je, osim navedene ekspertize, uzimalo i same poslovne ideje koje su mediji delegirali na početku procesa kao i kontekst unutar kojeg ti mediji rade. U pojedinim slučajevima, a tu je primer Albanija, i poznavanje jezika bio je jedan od kriterija za uvezivanje. Zbog kompleksnosti procesa u svakoj od šest zemalja regiona imali smo po jednu koordinatorku ili koordinatora koji su uz mentorska zaduženja imali i dodatne zadatke kako bi ceo mentorski proces tekao po planu, a razmena iskustva između TF tima, mentorki/a i medija bila maksimalizovana.

Poverenje je ključ. To je voz koji prolazi samo jedanput...

Ne kaže bez razloga jedan evergreen citat da ″postoji voz koji prolazi samo jednom u životu... zove se poverenje″. Ima li važnijeg činioca koji određuje i utiče na ljudske odnose, komunikaciju i zajednički, timski, rad? Čini se da ne. U poslovnom okruženju, biznisima, pa i u medijskom razvoju – sektoru kojem je naš angažman najbliži, poverenje je postala magična formula i ključni koncept (čak i buzzword) kojem se teži, a bez kojeg se ne može.

"Najbolje što se dogodilo u našem mentorskom radu je da smo stekli prijatelja, prije svega, a potom i mentora koji je bezuslovno dijelio znanje, iskustvo i vještine."

Izgradnja poverenja na nivou projektnog tima i njihovih partnera ili klijenata, u ovom slučaju – lokalnih i regionalnih medija – ključni je preduslov za uspeh i krajnje rezultate.

29 mentorki i mentora koji su radili sa 59 medijskih partnera tokom četvoromesečnog perioda u kojem su zajedno radili na kreiranju poslovnih planova i budžeta uspeli su svojim otvorenim pristupom, integritetom i dostupnošću da zadobiju poverenje medija. Bez tog esencijalnog 'sastojka', ne bi bilo ni magije stvorene oko naših odnosa, niti bi bilo rezultata i krajnjeg zadovoljstva.

Znanje i ekspertiza. Podrška mimo očekivanja.

Mentorski posao ne podrazumeva samo stručnost ili ekspertizu u određenoj oblasti. On je mnogo zahtevnije prirode i podrazumeva podjednako i profesionalne, i lične, i pedagoške kvalitete. No, znanje – posebno ono primenjivo u praksi - koje je naš mentorski pool ponudio medijima u njihovoj svakodnevnoj komunikaciji jedan je od najvrednijih resursa.

“Ispostavilo se da je naš mentor vrlo obrazovan, pogotovo o internetskim sadržajima i digitalnim oglašavanjem. Njegova pomoć rezultirala je povećanjem broja pratilaca/teljica na društvenim mrežama i posjeta web stranici koje su premašile naša očekivanja.”

Način na koji se znanje delilo i kasnije generisalo promene u načinu razmišljanja i rada u samim medijima, nemerljiv je doprinos razvoju ovih profesionalnih medija. Bilo da su u pitanju specifične oblasti – ekonomija medija, IT, angažovanje zajednice, digitalni marketing, itd. – ili određene teme, mentorke i mentori su nesebično to delili sa medijima čineći njih, sebe, i naš ceo program bogatijim za jedno novo iskustvo.

Jednostavnost i posvećenost. Mi svo svi jedan tim.

"Rad s mentorom je savršen. Čak ide dalje od mentorstva i ponaša se kao pravi dio tima. Prevazišli smo formalne sastanke navedene u pravilima projekta. Komuniciramo gotovo svakodnevno, on je uključen u sve aktivnosti.”

Izgradnja poverenja između mentora i medija bilo je ključno za uspeh, no dodatna vrednost celog procesa ogledala se i u posvećenosti mnogih mentorki i mentora samom radu i podršci medijskim timova. Neretko je njihov angažman prelazio granice ugovornog odnosa, koji je u teoriji lako definirati kroz listu specifičnih aktivnosti i usluga – takozvani Opis posla ili Scope of Work. No, praksa je pokazala da je mnogo fluidnija i nepredvidivija, a mentorski tim TF je na to reagovao adekvatno i proaktivno. Sa tim u vezi je i sledeća karakteristika dobrog mentorskog rada, fleksibilnost.

Fleksibilnost je vrlina. Nothing is set in the stone.

Redovna i otvorena komunikacija karakterisala je odnose Thomsonovog tima sa mentorskom grupom, kao i medijima koji su krajni korisnici naše podrške. To nam svima omogućava da zajednički uočimo propuste, probleme i prepreke za nesmetano odvijanje aktivnosti, ali i – što je najvažnije – aktivno tragamo za rešenjima i prilagođavamo se realnim potrebama medija i njihovih poslovnih planova.

“Tokom cijelog ovog perioda naš mentor je bio na raspolaganju za svako pitanje i svaki nesporazum koji smo imali. Bio je veoma srdačan i ljubazan sa nama, tako da se nismo stidjeli da mu postavimo neka glupa pitanja. Sve nam je pojasnio i pomogao nam da razumijemo naše zadatke i ispunimo zadatak.”

Ta fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja trenutnoj situaciji, i izazovima koji nepredviđeno iskrsavaju, još je jedna vrednost mentorskog procesa unutar 'Media for All' projekta. Naše mentorke i mentori pokazali su da uz neosporno znanje umeju i da ga prenose na jedan prilagođeni način, uz veliku dozu za svako pitanje i nedoumicu, pa čak ponekad i neresponzivnost samih medija.

Vizija, usmerenje i uticaj. Gledajmo unapred, a ne unazad.

Mentorke i mentori koji su usmeravali medije ka najoptimalnijim poslovnim rešenjima i modelima su vizionari, profesionalci i osobe koje krase izuzetne ljudske vrline. Iskustvo je pokazalo da je njihova fleksibilnost, kao i fleksibilnost celog Thomson tima i adaptirani pristup koji je iz toga proizilazio, bila ključ sa rezultate i obostrano zadovoljstvo.

"Najbolja stvar koja nam se dogodila dok smo radili s njom je da nas je izvukla iz naše zone komfora i ohrabrila nas da postavimo znatno veće ciljeve od prvobitno planiranih."

Jedan od najvećih izazova sa kojima se ovaj program medijske podrške suočavao bio je mentalitet, toliko ukorenjen među predstavnicama i predstavnicima medija koji su navikli na rad sa donatorima, a koji ih je značajno sputavao da razmišljaju drugačije, da budu inovativni i da hrabro ispituju svoje granice i neka drugačija rešenja.

Zahvaljujući fleksibilnom odnosu grupe mentora sa kojima smo radili, odnosima poverenja i autoritetu koji je zasnovan na njihovom znanju i iskustvu, uspeli da ohrabrimo medije da razmišljaju drugačije. I da se ne plaše promena koje će ovo iskustvo doneti, i grešaka koje će nužno praviti. No, iz kojih će izvući dragocena iskustva i znanje.

Naučili smo mnogo. Zato to iskustvo i delimo sa vama

Jedinstveno profesionalno iskustvo, zasnovano na iskrenim ljudskim odnosima i poverenju, solidarnost i aktivno prenošenje znanja, koju je doneo ovaj mentorski program, navela nas je i da razmišljamo aktivno o svim naučenim lekcijama koje je 'Media for All' projekat proizveo kao dodatnu vrednost. Umesto zaključka, u nastavku iznosim najvažnije naučene lekcije:

  • Mentorstvo je vrlo važan za profesionalni i lični razvoj, i doprinosi dugoročno načinu na koji medijski timovi promišljaju svoje poslovanje, odnos sa publikom i misiju,
  • Važno je obezbediti da u mentorskim programima, osim onih koji proizvode sadržaje, učestvuju i donosioci odluka bilo da su to urednice i urednici, menadžment, a ponekad i predstavnice/ci vlasničke strukture medija,
  • Mentorstvo je važno i kao prateća aktivnost koja medijskim timovima pomaže da bolje razumeju za njih složene poslovne koncepte i pristupe (poput targetiranja, biznis Canvasa, diverzifikacije prihoda), i počnu ih testirati u praksi i tako izlaziti iz svoje zone komfora,
  • Potrebno je mentorstvo uvesti u ranim fazama planiranja, već kod formulacije poslovnih ideja, što u našem projektu nije bio slučaj,
  • Uz rane faze kada se definišu ideje i fazu razvoja poslovnih planova, praksa pokazuje da je mentorstvo izuzetno važno i u fazi implementacije poslovnih planova gde je kontinuirana podrška medijskim timovima izuzetno dragocena,
  • Sinergija koja je stvorena putem dinamične komunikacije i podrške između mentora, medija i projektnog tima generiše i ishodi nova znanja i iskustva, identifikuje inovativne i dobre prakse i mogućnosti za saradnju koja nadilaze sam projekat,
  • Pomenutu dinamiku odnosa i sinergiju znanja i poverenja potrebno je kontinuirano održavati putem različitih kanala koji nisu samo klasični online susreti, sastanci ili radionice, ili projektom definisane aktivnosti uopšte. Stoga je TF tim pokrenuo Journalift kao e-learning platformu ali i mesto koje će prikupljanjem znanja, širenjem dobrih priča i deljenjem resursa za učenje i napredak, nastaviti da bude mesto za dalje generisanje te energije.

Davor je programski menadžer Thomson fondacije za centralnu i jugoistočnu Evropu. Aktivno je uključen u osmišljavanje, vođenje i nadgledanje programa u ovom regionu. Ima veliko iskustvo u razvoju medija i podržava razvoj medijskih kapaciteta, digitalno poslovanje i inovacije, proizvodnju sadržaja i diversifikaciju prihoda. Davor takođe učestvuje u komunikaciji sa zajednicom za razvoj medija, uključujući donatore, organizacije za razvoj medija i start up i tehnološke aktere. Doktorirao je medije i komunikacije, a takođe je i nerezidentni istraživač u Centru za medije, podatke i društvo Centralno-evropskog univerziteta u Budimpešti.

Povezani članci:

Najvažnije vijesti od Journalift-a:

Veštačka inteligencija (AI) je na mnogo načina revolucionarni događaj, slično kao što je Gutenbergova štamparska mašina bila u 15. veku, radio, televizija i čak internet u 20. veku. To je tehnologija koja će trajno preoblikovati društvo. Za mnoge od nas, AI znači sve što smo naučili iz više distopijskih filmova (2001: Odiseja u svemiru, Terminator, Matrix, Blade Runner, …).

Teme:

Poslednji Članci:

Upravljanje obećanjima i opasnostima veštačke inteligencije: Šta svaki medijski profesionalac treba da zna o ChatGPT-u
Veštačka inteligencija (AI) je na mnogo načina revolucionarni događaj, slično kao što je Gutenbergova štamparska mašina bila u 15. veku,
Generacija Z želi sadržaj koji je činjeničan, zanimljiv i lako razumljiv: Glavni urednik popularnog slovačkog medijskog portala deli svoja saznanja
REFRESHER je popularni onlajn medijski portal koji piše o vestima i životnim temama koje privlače mladu publiku. Pokrenut kao srednjoškolski
Otkrij trik: Kako razgovarati sa veb programerima o (re)dizajnu vašeg medijskog sajta
Rad na sajtu za vaš biznis može biti jednako uzbudljiv i zastrašujuć. Uzbudljiv, jer vam omogućava da iskoristite nove tehnologije
Kako će ChatGPT promeniti novinarstvo i medije?
Zamolila sam ChatGPT da napiše ovaj članak umesto mene. Naravno da jesam. Pitala sam i preformulisala pitanja kako bih dobila